50 éves a bonyhádi kórház

2009. január 1-jén kórházunk 50 éves. Hivatalosan. A valóság ennél bonyolultabb. Alapító okirat nem készült. A kórházalapítás általánosan használt és elfogadott idõpontja Sztrilich Lajos szemész szakorvos igazgatói megbízási okmányán olvasható: "Dr. Sztrilich Lajost, a bonyhádi Járási Kórház trachomaosztályának vezetõ fõorvosát 1959. január hó 1-vel megbízom nevezett kórház igazgatói teendõinek ellátásával." Az irat kelte: 1958. december 31. A kórházzá válás idõpontjáról nyújt tájékoztatást a trachomagondozó-, valamint a járási szülõotthon – mint jogelõdök – dolgozóinak 1959. január 1-jére bejegyzett kezdési dátuma. Erre való utalást találunk Sztrilich Lajos igazgató-fõorvosnak az SZTK-hoz írt tájékoztatójában is: "Értesítem, hogy 1959. január 1-jétõl Bonyhádi Járási Tanács Kórháza Bonyhád elnevezéssel megkezdtük mûködésünket. Kórházunk indulásával a bonyhádi Trachomagondozó és Fektetõ Intézet, valamint a Bonyhádi Járási Szülõotthon megszûnt." 

Ténylegesen egy "puha átmenetrõl" beszélhetünk a kórházzá válás gondolatának felvetésétõl az 1960. január 15-i készenlétbe állásig, a február 27-i kórházavató ünnepségen át az 1960. április 22-i használatbavételi engedély kiadásáig. Ez az átmeneti szakasz az alábbi fõbb mozzanatokat tartalmazza:

  • a./ A Tolna Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának 1958. február 26-i ülésén Gujás János megyei fõorvos beszámolót tartott a megye egészségügyi helyzetérõl: "(…) be kell fejeznünk a bonyhádi trachomagondozót. A trachomás betegek nagy mértékû csökkenése lehetõvé teszi, hogy az új épületet ne trachomások elhelyezésére használjuk fel, hanem mintegy 100 ágyas járási kórházat fejlesszünk (…) Az Egészségügyi Minisztérium adja a létszámot, a fenntartási költségvetést; az egészségügyi megyei beruházás egyéb gépi keretébõl mintegy 200.000 Ft-ot tudunk biztosítani, továbbá a megyei kórház már meglévõ anyagából némi berendezést, felszerelést. De segítséget ígért a Magyar Vöröskereszt is felszerelés tekintetében. Jövõre juttatnánk részükre felújítási keretet, továbbá Bercsényi Vince a Bonyhádi Járási Tanács VB elnöke ígért 50.000 Ft-ot már f. évre. (…) Kérem a megyei tanács végrehajtó bizottságát, hogy határozatban szögezze le, illetve foglaljon állást a bonyhádi járási kórház felállítása mellett.(…) Ma az Egészségügyi Minisztérium felelõs vezetõi részérõl a kórház felállítása megértéssel találkozik. (…)38/1958. VB sz. határozat (…) A megyei tanács végrehajtó bizottsága a megye közegészségügyi ellátása és a Bonyhád környéki bányavidék speciális egészségügyi ellátása érdekében szükségesnek tartja a bonyhádi járási kórház mielõbbi létesítését."
  • b./ 1958. március 8-i keltezéssel a Bonyhádi járás egészségügyi- és politikai vezetése levelet írt az Egészségügyi Minisztériumba "járási kórház kialakítására javaslat" tárgyában.
  • c./ A Tolna Megyei Tanács VB 1958. november 12-i ülésérõl készült jegyzõkönyvben az alábbi megállapításokat olvashatjuk:  "Az 1959. évi fejlesztések között szerepel (…) Bonyhádon egy új kórház létesítése 100 ággyal. (…) Bonyhádon a szülõotthon és a trachomagondozó intézet átszervezésével 100 ágyas kórház létesül."
  •  d./ A Tolna megyei Népújság tudósításaival végigkísérte az átalakulás folyamatát. Az írásokból tallózunk: 1958. március 5.: "Bár az elmúlt tíz esztendõben sok tüdõgondozó-, szülõotthon-, egészségház épült, a kórházi kezelés kérdését mégsem sikerült megnyugtatóan megoldani. (…) Ezen a helyzeten akar most segíteni a megyei tanács egészségügyi osztálya, akkor, amidõn megkezdte az új bonyhádi kórház felállítását. Bonyhádon eddig szülõotthon és trachomagondozó mûködött, most az új kórház alapjait ez a két intézet jelenti majd.- Tervünk az – mondja Gujás János fõorvos, az egészségügyi osztály vezetõje -, hogy a kórház, amelyet elsõsorban társadalmi erõbõl kell megvalósítanunk, ebbõl a két, évek óta jól mûködõ intézménybõl nõjön ki. (…) – Mikor nyílik meg a bonyhádi kórház? – Nemcsak rajtunk múlik – fejezte be nyilatkozatát dr. Gujás fõorvos -, de ebben az évben feltétlenül át akarjuk adni rendeltetésének." 1958. október 25.: "1952-ben megnyitották a 80 ágyas pincehelyi kórházat, az idén pedig a fejlõdés korábbi eredményeként, a bonyhádi trachomagondozó kórházzá bõvítésével új egészségügyi intézményrendszerrel gyarapodik Tolna megye. (…) A kórházi berendezések java része már meg is érkezett Bonyhádra, s a tervek szerint a jövõ év elején meg is kezdi mûködését megyénk harmadik kórháza." 1959. január 8.: "Két osztály már megnyílt, a tavasszal átadják rendeltetésének az új bonyhádi kórházat." 1959. július 30.: Gujás János: "(…) a közeljövõben megkezdi mûködését 100 ággyal a bonyhádi kórház is. Errõl meg kell jegyezni, hogy szinte érthetetlen okok miatt húzódik a megnyitás. Már lényegében kész az átépítés, de bizonyos személyi kérdések miatt bizonytalan, hogy mikor kezdheti meg mûködését."
  • e./ Sztrilich Lajos, 1959. február 26-án kelt, a megyei egészségügyi osztálynak címzett levelében azt jelentette, hogy "kórházunk csak kb. május hónapban indul meg. Mûszereink még egyáltalán nincsenek az új kórházhoz."
  • f./ A használatbavételi engedélyt 1960. április 22-én kelt határozatával a Bonyhádi Járási Tanács Ipari és Mûszaki Csoportja adta ki: "A Bonyhádi Járási Tanács Kórháza valamint összes mellékhelyiségeire a használatbavételi engedélyt megadom."