A munkaügyi központból jelentjük

Szeptember 1-jétõl gyökeresen megváltozott az álláskeresési ellátások rendszere. Az álláskeresési járadék folyósításának két szakasza megszûnt, továbbá az álláskeresési járadék folyósítási ideje a korábbi 270 napról 90 napra csökkent. Megszûnt az álláskeresési segély elsõ (járadék utáni) és második (200 nap munkaviszonnyal megállapítható) típusa. A korábbi 3-as típusú álláskeresési segély megmarad nyugdíj elõtti álláskeresési segély néven. A jogosultsági feltételek azonosak azzal a különbséggel, hogy a korábbi 140 nap helyett 90 napos álláskeresési járadékon töltött idõ szükséges. Egyszerûsödik az úgynevezett egyösszegû kifizetések módja. Mivel a járadék-folyósítás két szakasza megszûnt, ezért az álláskeresési járadék még hátralévõ idõtartamára járó juttatás összege egységesen a fennmaradó juttatás 80%-a.

Az álláskeresési ellátásra való jogosultság feltételeiben bekövetkezett változások: Az álláskeresési járadékra való jogosultsági idõ négyrõl öt évre nõ, a megállapításhoz szükséges minimális idõ 365 napról 360 napra csökkent. A korábbi öt nap helyett tíz nap jogosultsági idõ szükséges egy nap járadék folyósításához. Az álláskeresési ellátásban részesülõ számára enyhébb lett a szabályozás az ellátásra való jogosultságát érintõ lényeges tények, körülmények megváltozásának bejelentésével kapcsolatban. A törvénymódosítás szerint az ellátásban részesülõ a tudomására jutástól számított 15 napon belül köteles bejelenteni a lényeges változásokat, melybe az általa folytatott keresõ tevékenység létesítése is beletartozik. Az álláskeresési járadék maximális mértéke a kötelezõ legkisebb munkabér napi összegének megfelelõ összegre csökken, amely 2600 Ft/nap.

A megfelelõ munkahely elfogadásának feltételeiben bekövetkezett változások: A felajánlott megfelelõ munkahely elfogadása a kiegészítõ pontok értelmében minden ellátásban részesülõ számára kötelezõ, az ellátásban nem részesülõ számára a felajánlott közfoglalkoztatási jogviszony elfogadása is kötelezõ. A felajánlott munkahely vonatkozásában a lakóhelytõl távol esõ munkahelyet is el kell fogadni az alábbi feltételek megléte esetén: 1. A három órát (gyermekét egyedül nevelõ esetén két órát) meghaladó, de négy órát el nem érõ oda- és visszautazással járó felajánlott munkahelyet is el kell fogadni, ha a munkáltató gondoskodik a térítésmentes szállításról. 2. A négy órát meghaladó utazás esetén akkor köteles elfogadni a felajánlott munkát, ha térítésmentes elhelyezést, tisztálkodási és étkezési lehetõséget biztosít a munkáltató. 3. Ha nem megoldható a napi hazautazás a munkavégzés helyérõl, csak abban az esetben köteles az álláskeresõ a munkát elfogadni, ha családi körülményeit ez nem érinti hátrányosan. Ennek vizsgálata és az igazolás kiadása jegyzõi hatáskör.

A szociális törvényben az aktív korúak ellátása átnevezésre került. A bérpótló juttatás helyett ezentúl a Foglalkoztatást helyettesítõ támogatás elnevezést kell használni.

Közfoglalkoztatási jogviszony csak határozott idõre létesíthetõ. A határozott idõ nem lehet hosszabb, mint a közfoglalkoztatás támogatásáról szóló hatósági szerzõdésben megjelölt idõtartam. A munkaidõ idõtartama a közfoglalkoztatás támogatásáról szóló hatósági szerzõdésben elõírt munkaidõ lehet. A közfoglalkoztatottat megilletõ munkabér összege megegyezik a közfoglalkoztatási bérrel, illetve a közfoglalkoztatási garantált bérrel (57.000 Ft ill. 78.000 Ft). A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér nem lehet kevesebb a közfoglalkoztatást közvetlenül megelõzõen folyósított álláskeresési járadék, illetve foglalkoztatást helyettesítõ támogatás havi összegénél.

Közfoglalkoztatási jogviszony olyan munkára létesíthetõ, amely törvény által elõírt állami feladat, helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott kötelezõ vagy önként vállalt feladat, nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott kötelezõ vagy önként vállalt feladat, közhasznú szervezetekrõl szóló törvényben meghatározott közhasznú tevékenység körébe tartozó feladat, melynek ellátására törvény nem ír elõ közalkalmazotti, közszolgálati vagy kormánytisztviselõi jogviszonyt.

Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás támogatása: Foglalkoztatható személyek köre a foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra jogosult személy. Foglalkoztatás jellemzõi: 1-4 hónap idõtartamra szóló, határozott idejû közfoglalkoztatási jogviszony, napi 4 órás munkaidõ.

Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás támogatása: Foglalkoztatható személyek köre a foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra jogosult személy, kirendeltség által kiközvetített álláskeresõ. Foglalkoztatás jellemzõi: 2-12 hónap idõtartamra szóló, határozott idejû közfoglalkoztatási jogviszony, napi 6-8 órás munkaidõ. Közfoglalkoztatott személyében beállt változás (csere) esetén 1 hónap közfoglalkoztatási jogviszony is létesíthetõ és támogatható.

Sántha István kirendeltségvezetõ