A BONI átszervezése még elõkészítõ szakaszban van

Tizenhét napirendi pontot tárgyalt tegnapi nyílt ülésén Bonyhád Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete. Az iskolákkal kapcsolatos napirendi pontok miatt szülõk és pedagógusok népesítették be a tanácstermet.

A város közrend- és közbiztonságának helyzetérõl dr. Marcsek Sándor rendõrkapitány készített beszámolót. Meghívottként jelen volt dr. Soczó László megyei rendõrfõkapitány is, aki elmondta, hogy a bonyhádi kapitányság nehéz évet zárt, hiszen a feladatok sokasodtak, miközben a feltételek nem javultak. A közbiztonság az elmúlt évben nem romlott, de nem is javult. A városi kapitányság és az önkormányzat kapcsolatát példásnak ítélte meg Soczó. Szabó Gábor képviselõ felvetette, hogy a Budai utca és a Vörösmarty tér keresztezõdésében nagy szükség lenne egy gyalogátkelõhelyre, és jó lenne a Forberger utcától a Gyár utcáig megépült összekötõ szakaszt kétirányúvá tenni a hulladékudvar egyszerûbb elérhetõsége érdekében. Marcsek Sándor elmondta, hogy ezekben az ügyekben a döntés joga a Közútkezelõé, de a rendõrség és az önkormányzat munkatársai félévente tartalanak közlekedési értekezletet, ahol ezeket az ötleteket õk maguk is átbeszélik és megfontolásra továbbítják. Filóné Ferencz Ibolya alpolgármester asszony elmondta, hogy az önkormányzat 1-1 millió Ft-tal támogatja a helyi rendõrséget és polgárõrséget, és a kapitány úr hozzátette, hogy ezt az összeget a város közbiztonságának javítására fordítják.

A Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény átszervezésének elõkészítésérõl szóló elõterjesztés azt tartalmazta, hogy a képviselõ-testület indokoltnak tartja a gyermeklétszám csökkenése miatt a további színvonalas közoktatási feladatellátás garantálásával a BONI átszervezésének elõkészítését, és hogy a 2011/2012-es nevelési és tanévben indítandó csoportok elhelyezéséhez szükség van a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény mûködését szabályzó dokumentumok, az Alapító Okirat, a Társulási Megállapodás, Bonyhád Város Közoktatás-fejlesztési Tervének, valamint a Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatás-fejlesztési Tervének módosítására.

Az 1993. évi törvény a közoktatásról 88. § (6) bekezdésének megfelelõen: „A helyi önkormányzat a közoktatási intézményét, illetve egyes szolgáltatás ellátását – részben vagy egészben – akkor szüntetheti meg, közoktatási intézményét akkor szervezheti át, ha az adott tevékenységrõl, szolgáltatásról továbbra is megfelelõ színvonalon gondoskodik oly módon, hogy annak igénybevétele a gyermeknek, tanulónak, szülõnek nem jelent aránytalan terhet. Ennek eldöntéséhez be kell szerezni a fõvárosi, megyei önkormányzat fejlesztési tervre épített szakvéleményét. A helyi önkormányzat közoktatási szakértõ véleményét köteles beszerezni tervezett intézkedésének véleményezése céljából. A közoktatási szakértõnek abban a kérdésben kell állást foglalnia, hogy a javasolt megoldás biztosítja-e az adott tevékenység, szolgáltatás e bekezdésben meghatározottak szerint történõ további ellátását. A szakértõ véleményét a fõvárosi, megyei önkormányzat részére – a szakvélemény megkérésével egyidejûleg – meg kell küldeni… E rendelkezéseket kell alkalmazni abban az esetben is, ha a helyi önkormányzat a feladatellátáshoz rendelkezésre bocsátott vagyont, illetve a vagyon feletti rendelkezés jogát vonja meg a közoktatási intézménytõl.”

Szabó Gábor képviselõ megkérdezte, hogy van-e már vevõ a Perczel Mór Szakközépiskola épületére, hiszen elhangzott olyan verzió a közelmúltban szervezett lakossági fórumon, hogy ez az intézmény és a Jókai Mór Szakképzõ Iskola költözne össze az Arany János Egységes Iskola épületébe. Potápi Árpád János polgármester elmondta, hogy az ingatlan eladásáról csak akkor lehet majd gondolkodni, ha az oktatási funkció megszûnik az épületben, és hogy egyébként eddig nem jelentkezett potenciális vevõ. Szabó Gábor azt javasolta: – Ne táncoljunk a szülõk idegein, merjük kimondani, ha valóban be akarjuk zárni az Arany János iskolát. Ha pedig még nincs végleges döntés, akkor hallgassunk meg mindenkit, és lehet, hogy érdemes lesz várni egy évet a döntéssel.

– Tartjuk a menetrendet, melynek sok állomása van – mondta Potápi. – Május végére születhet végleges döntés, a hatástanulmányok elvégzését követõen. Pedagógust elküldeni csak akkor kell, ha a csoportok száma csökkenni fog, ez a 2012/13-as tanévtõl várható, hisz akkor már csak 5 bejövõ osztály lesz az eddigi 6 helyett. Egyelõre nem született semmiféle döntés az oktatási intézmények átszervezésérõl, csak tendenciák, hogy milyen irányba kéne haladnunk. De az biztos, hogy ebbõl a folyamatból döntés nélkül nem lehet kilépni.

A jelenlévõ szülõk közül ketten kértek szót, a grémium megadta erre a lehetõséget. Schuler Zoltán így fogalmazott: – A gyermekek érdeke mindenek felett áll. A szülõk joga is sérülni fog, ha a beiratkozáskor még nem tudják, hogy melyik tagiskolák fognak mûködni õsztõl, és nem lesz meg a szabad iskolaválasztás lehetõsége. És vajon egy átszervezés után a feltételeket az eddigi színvonalon tudják-e biztosítani? Nem érezzük a szükséges kommunikációt a szülõkkel. Elfogadjuk, hogy változtatni kell, de ez ebben a formában érdeksérelem és a közoktatási törvény megsértése nélkül nem valósulna meg. Az iskolaátszervezés gyermekeink jövõjérõl szól, érdemi választ várunk, ez kell a bizalmunk visszaszerzéséhez.

A grémium meghatározta az õsszel induló iskolai és óvodai csoportok számát is. Az óvodai csoport átlaglétszáma 20, maximális létszáma 25 fõ. Az általános iskola 1-4. évfolyamán az osztályok átlaglétszáma 21, a megengedett maximális létszám 26 fõ. A középiskolai tanulócsoport átlaglétszáma 28, maximális létszáma 35 tanuló. A Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézményben a 2011/2012. nevelési- és tanévben a várható gyereklétszám figyelembevételével és a feladatellátáshoz szükséges források racionális kihasználását figyelembe véve az alábbi csoportok indítása javasolt: Az indítható óvodai csoportok száma 17 a Bonyhádon mûködõ óvodák tekintetében. Az indítható általános iskolai tanulócsoportok száma 6. A 2011/2012. tanévben a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézményben 1 induló gimnáziumi 9. évfolyam engedélyezése javasolt. A speciális tagozaton 3 összevont osztály mûködtetése lehetséges: 1-4. évfolyamon 2 összevont tanulócsoportban; 5-8. évfolyamon 1 összevont tanulócsoportban.

A Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény mûvészetoktatás tanszakain a 2011/2012. tanévben felvehetõ tanulók száma: zene tanszakon maximum 50 fõ, szolfézs tanszakon 8, szín-és bábmûvészet tanszakon max. 19, moderntánc tanszakon max. 20, társastánc tanszakon 7, néptánc tanszakon Bonyhádon 7 és Kakasdon 4, grafika tanszakon 20 fõ. A Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény mûködési (felvételi) körzete az intézményfenntartó társulás településeire terjed ki (Bonyhád, Bonyhádvarasd, Izmény, Kakasd, Kisdorog, Kismányok, Kisvejke, Máza, Váralja). Kismányok Község Önkormányzata szándékát fejezte ki, hogy a település óvodája csatlakozna a BONI-hoz.

Napirendre került a BONI engedélyezett álláshelyeinek csökkentése is. Az óvodai nevelést igénybevevõk jelenlegi létszáma, az iskolába menõ gyermekek, a beiratkozók várható létszáma, valamint a közoktatási törvény osztály és csoport képzésre vonatkozó rendelkezései alapján kiszámításra került a 2011/2012. tanévre vonatkozóan az óvodai csoportok száma. Az eddigi 19-cel szemben 17 csoport mûködtetésére lesz lehetõség. A megszüntetésre javasolt 2 csoporthoz együttesen 4 óvónõi, valamint 2 dajka álláshely zárolása tartozik. Az intézmény által ellátott feladatok közé tartozik a sajátos nevelésû igényû, a beszédfogyatékos, az enyhén értelmi fogyatékos gyermekek nevelése, oktatása. Az óvodában az e körbe tartozó gyermekek jelenleg a többiekkel együtt vannak elhelyezve, a velük való foglalkozás biztosított. A 2011/2012. tanévben azonban a többiekkel együtt el nem helyezhetõ gyermekeket kell a közoktatási törvénybõl eredõen kötelezõen ellátni. A rendszerbe érkezõ sajátos nevelésû igényû gyermekek után az általános normatív támogatáson felül kiegészítõ hozzájárulás vehetõ igénybe, amely forrást várhatóan 300 ezer Ft-tal kell kiegészíteni. Emiatt javasolják, hogy a Bólyai utcai óvodai épület jelenleg használaton kívül lévõ helyiségében legyen biztosítva a szeptembertõl bejövõ gyermekekkel való foglalkozás, amelyhez 4 órás, fél álláshely engedélyezését javasolják.

A BONI-hoz társulási megállapodás alapján kapcsolódik többek között a kisvejkei óvodai tagintézmény is. A társulási megállapodás alapján a kisvejkei óvoda mûködési költségének központi forrással nem fedezett részét a kisvejkei önkormányzat éves elszámolás keretében pénzátadásként biztosítja. Kisvejke Község Önkormányzati Képviselõ-testülete az óvoda mûködési költségeinek csökkentése érdekében úgy döntött, hogy az óvoda nyitvatartási idejének változatlansága mellett a tagintézményben dolgozó 4 közalkalmazott jelenleg 8 órás munkaidejét 6 órára csökkenti. A foglalkoztatottak közül 2 fõ óvónõ, 1 fõ dajka, 1 fõ pedig szakács. Az álláshelyek száma – teljes munkaidõre átszámítva – a jelenlegi 4 fõrõl 3-ra csökken.

A képviselõ-testület valamennyi napirendi elõterjesztést elfogadta.