Bonyhád külkapcsolatairól

Bonyhád Város Önkormányzatának januári képviselõ-testületi ülésén Potápi Árpád János polgármester beszámolt a város külkapcsolatairól. Bonyhádnak hivatalos testvér-, illetve partnervárosi kapcsolata van a németországi Wernauval és Hochheimmel, a felvidéki Tardoskeddel, és a lengyelországi Jastrowieval.

Wernauval (Baden-Württenberg) a legrégebbi a kapcsolat, az írásos együttmûködési megállapodást 1989. októberében Bonyhádon, majd 1990. júniusában Wernauban is aláírták. Az együttmûködést megalapozó okiratban a gazdasági, a kulturális, az oktatási és a sport területén jelölték meg azokat a feladatokat, melyek a jó együttmûködést biztosítják. A kitûzött célok zömében teljesültek, hiszen rendkívül sokrétû volt az intézmények és a civil szervezetek között kialakított együttmûködés. Csupán gazdasági téren nem tudott elõre haladni a két város. Wernau Város vezetése az elmúlt idõben többször biztosított lehetõséget a nagy érdeklõdésû „Schwäbische fleiss” kiállításon a város vállalkozóinak bemutatkozására. Sajnos a lehetõséget a bonyhádi vállalkozók nem használták ki.

1997. szeptemberében ünnepi testületi ülés keretében partnervárosi szerzõdést kötött Bonyhád a Hessen tartományhoz tartozó Hochheim am Main városával. A Frankfurt közelében található kisváros a bor és a pezsgõ városa. Hochheimban igen sok Bonyhád környéki (elsõsorban Grábóc, Szálka és Mucsi községekbõl) kitelepített talált új otthonra. Az õ személyes megkeresésükre döntött a város képviselõ-testülete úgy, hogy partnerkapcsolatot létesít, hiszen szokásaiban, hagyományaiban is közel állnak egymáshoz a két város polgárai. Az együttmûködés rendkívül széleskörû, ami szintén az egyesületek és civil szervezetek között mélyült el igazán. A kapcsolat nemcsak a polgármesterekre szûkült le, mindkét városban fõ szervezõ az úgynevezett „Baráti kör”, mely a polgármesteri hivatal mellett mozgatórugója a kapcsolatoknak. A hochheimi rendezvényeken mindig van bonyhádi sátor, illetve udvar, ahol bonyhádi termékeket mutatnak be és árusítanak.

Bonyhád Város másik baráti kapcsolata Tardoskedd (Szlovákia), ezen partnerség szerzõdését 1998. augusztusában írta alá a két település polgármestere. A szerzõdés 7 pontban foglalja össze a kapcsolat fõbb feladatait, így: közös akarat a nemzetiségektõl, ideológiától és vallási hovatartozástól függetlenül, kulturális kapcsolatok, ifjúsági találkozók, iskolai és egyházi kapcsolatok bõvítése, sportszervezeteink kapcsolatai, közös tornák szervezése, gazdasági kapcsolataink lehetõségei, önkormányzati tapasztalatok cseréje, a két település együttmûködésének bõvítése. Potápi szerint e kapcsolat a legélõbb, hiszen szinte heti rendszerességû a kommunikáció.

Tolna megyének partnermegyei megállapodása van a német Main Tauberbischof megyével. A megyei kapcsolat keretében az 1990-es évek közepén a Bonyhád városi kórház együttmûködési szerzõdést kötött Tauberbischofsheim Város kórházával. A szakmai tapasztalatszerzésen kívül a partnerkórház értékes kórházi berendezéseket, mûszereket és gyógyszereket adományozott a város kórházának.

Az 1980-as évekre nyúlik vissza Bonyhád óvodáinak kapcsolata Deggendorf város (Bajorország) óvodáival. Itt szintén a kölcsönös tapasztalatszerzés, a szakmai munka kölcsönös megismerése volt az elsõdleges cél. A deggendorfiak több alkalommal anyagi segítséget és különbözõ eszközöket ajándékoztak a bonyhádi óvodáknak.

Tolna megye partneri kapcsolatot alakított ki a németországi Bautzen megyével (Szászország). E kapcsolat keretében Bonyhád Város elsõsorban a gyermeküdültetés területén érdekelt. Az elsõ cserekapcsolat még csak a Széchenyi István Általános Iskola 23 gyerekével indult, majd a résztvevõk köre bõvült a másik két bonyhádi általános iskolával.

A lengyelországi Jastrowie városával 2005-ben került aláírásra a testvérvárosi szerzõdés. Jastrowie kis város, közigazgatási területén belül 7 falu van, ezek lakosság száma 12 ezer. A település körül igen sok a látnivaló, mivel a környék fontos turistaútvonal része. A várost erdõ övezi, sok látványos természeti szépséggel. Nyár elején vendégeskednek Jastrowieban a „Bukovinai Találkozások” Nemzetközi Folklór fesztiválon résztvevõ lengyel és külföldi együttesek, melyek közt a bukovinai székelyek minden évben képviselik Magyarországot. Bonyhád városvezetése szeretné, ha idén két lengyel csoport üdülne az alsóbélatelepi gyermektáborban, tõlünk pedig egy busznyi tanuló nyaralna a Jastrowie-i erdei táborban.

E hónap folyamán delegációt fogadnak Bonyhádon a vajdasági Pancsováról. Az ott élõk érdeklõdnek településünk iránt, úgy gondolják, egy esetleges kapcsolatfelvétel sokat segítene nekik az európai uniós elõcsatlakozási folyamatban.