Drámapedagógia és ének-zene a magyarországi német oktatásban

20110415-8.jpgÁprilis 6-án és 13-án a BONI Vörösmarty Mihály Általános Iskolában került megrendezésre a 2. Knábel Vilmos Konferencia. A német nyelvû pedagógiai rendezvény témájául a szervezõk ezúttal a drámapedagógiának és az ének-zenének a magyarországi német oktatásban játszott szerepét választották. A pedagógia ezen két területének a nyelvoktatáshoz kapcsolódó tevékenységei a magyarországi német oktatás számára is számos módszertani fejlesztési lehetõséget rejtenek. A konferencián az ismeretek és tapasztalatok gyakorlatias közvetítésére helyezõdött a hangsúlyt: a programban az elõadások mellett gyermekfoglalkozás, színjátszó elõadás és mûhelymunkák is szereltek.

20110415-10.jpg20110415-11.jpgA mintegy 45 érdeklõdõ Tolna és Baranya megyébõl, valamint Budapestrõl érkezett a Völgység fõvárosába. A részvevõk között német nemzetiségi tanítónõk, nyelvtanárok, drámapedagógusok, színjátszókör-vezetõk és ének-zene szakos tanárok egyaránt voltak. A rendezvénynek otthont adó bonyhádi iskola a konferenciát a Magyarországi Német Pedagógiai Intézettel együttmûködésben szervezte, így a pedagógusok tanúsítványt kaptak, amely 10 órával beszámítható a továbbképzési pontok közé.

A foglalkozásokat tanítók, tanárok és színházi szakemberek vezették, akik saját dráma- és zenepedagógiai tapasztalataikból merítve osztották meg az ismereteiket pályatársaikkal. A rendezvényt a Vörösmarty iskola diákjainak zenés mûsora nyitotta, majd pedig 6. és 7. osztályos tanulók bevonásával Lotz Kata, a Magyarországi Német Színház színészének irányításával egy rendhagyó drámapedagógiai foglalkozásra került sor. Ezután Rónai Józsefné „A zene örömet szerez” címmel tartott nagy sikerû mûhelymunkát az ének-zene és a nyelvoktatás egymáshoz való viszonyáról. Az elsõ napot az elõzõ évi konferencia elõadásainak anyagát tartalmazó Erneuerung und Zukunft des ungarndeutschen Unterrichts címû intézményi kiadvány bemutatása zárta.

20110415-9.jpg20110415-12.jpgA második nap programját a Vörösmarty iskola német színjátszó csoportjának és énekkarának az elõadása nyitotta meg. A tanulók Robinson Crusoe történetét vitték színpadra, a közönséget diáktársaik és a vendégek alkották. A tíz jelenetbõl álló negyvenöt perces produkciót filmbejátszások, énekek és hangeffektusok tették élményszerûvé. A konferencia ezután Bertha Erzsébetnek, a pécsi Koch Valéria Iskolaközpont tanítónõjének az elõadásával folytatódott. A drámapedagógus az általános iskolai német nyelvû színjátszás terén szerzett sokoldalú tapasztalatait osztotta meg a hallgatókkal. Werner Gábor, a pécsi Leõwey Klára Gimnázium tanára a színjátszás elméleti hátterét világította meg, majd egy izgalmas gyakorlati foglalkozás keretében mutatott be szerepjátékokat. A második napot a 2010-ben megjelent „Wir singen ein Liedlein…” címû magyarországi német daloskönyv bemutatása zárta. A kötet szerkesztõje, Pócsik Viktor (Kossuth Lajos Kétnyelvû Gimnázium, Budapest) a könyv gyakorlati alkalmazási lehetõségeit szemléltette.

A konferencia névadója ezúttal is Knábel Vilmos (1884-1972) volt, aki pedagógiai, helytörténészi és irodalmi tevékenységével Bonyhád német kultúrájának meghatározó személyisége volt. Knábel 1967-ben a Neue Zeitung folyóiratban megjelent Ragadjatok tollat! címû nyílt levelével az 1945 utáni magyarországi német irodalom megújulásának elindítójává vált. Versei, novellái, drámái és történelmi esszéi az új magyarországi német irodalom elsõ generációjának jelentõs képviselõjévé tették. Zur Heimat zieht der Brotgeruch címû, 1982-ben megjelent gyûjteményes kötete bonyhádi éveinek irodalmi termésérõl tanúskodik.