Helyi rendeleteket módosít a testület

November 11-én, 14 órakor tartja soros ülését Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete. Napirendi pontok:

1.) Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a polgármester, valamint az alpolgármester elmúlt ülés óta végzett munkájáról

2.) Beszámoló a Völgységi Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékenységrõl

3.) Javaslat a Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete 2011. évi belsõ ellenõrzési tervének elfogadására

4.) A Szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotása

5.) A gyermekvédelem helyi rendszerérõl szóló rendelet módosítása

6.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása

7.) A hátrányos helyzetû tanulók munkaerõ-piaci esélyeit javító, pedagógusok foglalkoztatását segítõ „PATRÓNUS” (Pályaválasztást segítõ és mentor-tanár) regionális munkaerõ-piaci programban való részvétel

8.) A Vörösmarty Mihály Általános Mûvelõdési Központ Kézmûves Szakiskolája Pedagógiai Program módosítása

9.) Alapítványi támogatás

Zárt ülésen:

1.) Tájékoztató az átruházott hatáskörben végzett munkáról

2.) Bursa Hungarica 2011 Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálása