2009-ben évfordulós események Bonyhádon

 • 1554-ben:
  A Szászi nahié jegyzékében szerepel: Széplak város, Majos, Bonyhán, Berzen (Tanulmányok … T. m Levéltári 6. 145-)
 • 1724. augusztus 1-jén:
  Kun Ferenc földesúr letelepedési szerzõdést kötött, melyben hívására német lakosok települnek ide Pfalz, Hessen, Fulda környékérõl.
 • 1744-ben:
  A település  egy része az öt Kun-örökös tulajdonába került. 
 • 1744-ben:
  Silson báró II. József engedélyével eladja a birtoka egy részét a Perczeleknek.
 • 1769-1782:
  Felépül a katolikus templom barokk stílusban.
 • 1789-ben:
  Leégett a zsidónegyed.
 • 1819. június 15-én:
  Született Bonyhádbörzsönyben Perczel Béla 1849-es alispán. Késõbb  igazságügy-miniszter, a képviselõház és a szabadelvû párt elnöke.
 • 1849. június 7-én:
  Perczel Kátynál súlyos vereséget szenvedett, a 8. zászlóalj õrnagya átadta neki az egység zászlaját azzal, hogy „maga a zászlóalj nincs többé”.
 • 1849. június 4-én:
  A Perczel Mór vezette honvédsereg kitört Péterváradról, elfoglalta a kamenicai sáncokat, majd az ágyúkat magával víve visszavonult, a szláv és német lapok csodálattal ismerték el a haditettet.
 • 1849. június 8-án:
  Perczel Mór az ellenség gyõzelmei miatt kiürítette Újvidéket s ugyanezen a napon megkapta felmentését.
 • 1849. július 1-jén:
  Batthyány Kázmér kormánybiztos Bonyhád szülöttét, Perczel Miklós ezredest nevezte ki az aradi vár parancsnokává.
 • 1849. július 30-án:
  Felmentették Perczel Mórt, akit Kossuth még elõzõ nap a magyar hadak fõvezérének javasolt.
 • 1849. augusztus 14-én:
  Perczel Mór és testvére, Miklós hivatalos útlevéllel átlépték a török határt Orsovánál.
 • 1869-ben:
  Bonyhádvidéki  Katolikus Tanítóegylet megalakítása.
 • 1869. augusztus 22-én:
  született Bonyhádon Virág Ferenc késõbbi pécsi püspök.
 • 1874-ben:
  1500 kötettel létrehozták a gimnázium könyvtárát.
 • 1874-ben:
  Megalakult az Önkéntes Tûzoltóegylet. Az alapítók közt volt  Perczel Mór és Perczel Dezsõ. Elsõ elnök: Krammolin József (gyógyszerész), parancsnok: Willinger Márton, a község bírája.
 • 1874. március 29-én:
  A Vasárnapi Újság két megyénkbeli új miniszter, Bartal Béla és Perczel Béla arc- és pályaképét mutatta be.
 • 1879. augusztus 17-én:
  Bonyhádon a pécsi, pécsváradi, bátaszéki, szekszárdi és helybeli dalárdák részvételével zászlóavatás volt, amelyen Beethoven mûvét százan énekelték.
 • 1889. június 5-én:
  A szekszárdi szõlõsgazdák rémületérõl tudósítottak; megírták, hogy Bonyhádon is  pusztít már a filoxéra.
 • 1899-ben:
  Született  Perczel József Mihály (Perczel Béla fia), a Zománcgyár tulajdonosa.
 • 1899. február 26-án:
  Lemondott a Bánffy-kormány, benne Perczel Dezsõ.
 • 1899. május 23-án:
  Elhunyt Perczel Mór.
 • 1899. május 27-én:
  A Tolnamegyei Közlöny Perczel Mórról írt nekrológjában: "Forradalmár volt a szó szûz értelmében".  
 • 1899. szeptember 3-án:
  A temesvár-gyárvárosi zsinagóga avatására írott beszédet Bonyhádon nyomtatták ki.
 • 1904-ben:
  Megalakították a Kisiparosok Egyesületét.
 • 1909-ben:
  Alapította Perczel Béla a Magyar Zománcmû és Fémárugyárat.
 • 1914-tõl 1916-ig:
  Illyés Gyula a gimnázium tanulója.
 • 1919. januárjában:
  A bonyhádi Nemzeti Tanács lemondásra kényszerült.
 • 1919. március 30-án:
  Bonyhád élére 50 tagú Munkás-Paraszt Katonatanácsot választottak. A bizottságok elnöke: Schramek Alajos.
 • 1919. április 1-tõl:
  50 fõs  új munkástanács vette át az irányítást.
 • 1919. április 14-tõl:
  A bonyhádi direktórium elnöke Heisler Jenõ lett, mivel Schramek Alajost a megyei tanács megválsztotta képviselõnek a Tanácsok Országos Gyûlésébe.
 • 1919. áprilisában:
  A VI. sz néptörvény végrehajtási utasítása Bonyhádot jelölte ki a Dél-Dunántúlon a Schwäbische Türkei kormányzóság székhelyének.
 • 1919. április 21-én:
  360 katasztrális holdon 26 gazdasági cseléd termelõszövetkezetet alakított az alsóbörzsönyi Hónig-,  Perczel-, és Wéber pusztákon.
 • 1919-ben:
  Az egyházi intézmények köztulajdonba vételének lebonyolítására öttagú  „liquidáló bizottság” alakult.
 • 1919. májusában:
  Iskolák államosítása. Állami vezetõ: Knábel Vilmos igazgatótanító lett.
 • 1919. június 4-6-ig:
  A gimnázium államosítása.
 • 1919. nyarán:
  Állami gazdasággá alakították a termelõszövetkezetet.
 • 1919. augusztus 5-én:
  Lemondott a bonyhádi Munkás-, Paraszt- és Katonatanács.
 • 1919. augusztus 9-tõl:
  A Tanácsköztársaság elõtti képviselõ testület hatalom-visszavétele, megtorlás (Halász Andor jegyzõ halála). A tanácsköztársaság több helyi vezetõjét megkínozták. Rózsa Sándor és Polgár Dezsõ gimnáziumi tanárok ellen megtorló intézkedések, több diák ellen fegyelmi eljárás indult.
 • 1919-ben:
  Megalakult az Általános Munkásdalárda (1922-ben pénzhiány miatt szûnt meg).
 • 1924-ben:
  Épült az Ortodox Zsinagóga.
 • 1929. november 9-én:
  Pétermann Jakab cipõgyárosnak átadták a Signum Laudis kitüntetést.
 • 1934-39:
  Több utca nevét megváltoztatták. Felállították az Országzászlót a Vörösmarty téren.
 • 1939. július 3-án:
  A Hûségmozgalom szervezése jegyében zajlott le a bonyhádi öregdiákok találkozója, amelyrõl a Magyar Nemzet azt írta: „fontos nemzetépítõ munkát végzõ összejövetel volt”.
 • 1939-ben:
  A zománcmû hadiüzemmé nyilvánítása.
 • 1944. március 19-én:
  Német megszállás, mely után a Hûségmozgalmat betiltották.
 • 1944. õszén:
  Dr. Perczel Bélát és Dr. Lehmann Istvánt internálótáborba hurcolták.
 • 1944. december közepén:
  Bonyhádon megalakult a Magyar Kommunista Párt.
 • 1944. októberében:
  Bauer Józsefet letartóztatták nyilas-ellenessége miatt.
 • 1944-ben:
  Az Ó-Zsinagóga elõtt, a mai piactéren volt a felsõ gettó.
 • 1944-ben:
  Zsidók deportálása.
 • 1944. november 29-én:
  Szovjet csapatok bevonulása Bonyhádra.
 • 1944. végén:
  A II. világháború elérte Bonyhád térségét, sok német család elhagyta házait.
 • 1949-tõl:
  Az iparostanonc-iskola utóda az ipari szakmunkásképzõ és szakközépiskola.
 • 1949. májusában:
  Képviselõválasztás: a bonyhádi körzet országgyûlési képviselõje: Bogos Domokos.
 • 1954-tõl:
  Mûködik OTP helyi fiók Bonyhádon.
 • 1959-ben:
  1958-ra felépült a trachomagondozó intézet új épülete, mely új rendeltetést kapott 1959. január 1-tõl, a Bonyhádi Járási Tanács Kórháza létesítésével.
 • 1959-ben:
  A Bonyhádi Cipõgyárat élüzem címmel tüntették ki.
 • 1959-ben:
  Bonyhádi Márton és Knábel Vilmos kezdte meg a Tájmúzeum anyagának gyûjtését.
 • 1964-ben:
  Elhunyt Pór apát.
 • 1979-ben:
  A Közgazdasági Szakközépiskola elõtt elhelyezték Perczel Mór mellszobrát.
 • 1984 óta:
  A felújított Perczel-kastély teljes épületében a Városi Könyvtár mûködik.
 • 1984-ben:
  A Fáy lakótelepen átadták az új, 24 tantermes, III. Sz. Általános Iskolát. Igazgató: Bõsze István.
 • 1989. januárjában:
  Átadták a Fáy lakótelepen a posta épületét.
 • 1989. januárjában:
  Székely Kör megalakulása.
 • 1989-ben:
  A Városi Zeneiskola önálló épületrészt kapott a régi községháza épületében.
 • 1989. március 15-én:
  A fiatal ellenzéki pártok és a rendszerváltás támogatói koszorúzással egybekötött ünnepséget tartottak a Vörösmarty téren és a Perczel-sírnál.
 • 1989. március 15-én:
  Városi ünnepi mûsor a Petõfi Sándor Gimnázium elõtt, délután a mûvelõdési központban városi mûvészeti csoportok bemutatója, kölyökház.
 • 1989. áprilisában:
  A tûzoltóság államosításának 40. évfordulója tiszteletére bõvítették a Tûzoltómúzeumot.
 • 1989. április 1-jén:
  A Tanuszoda ünnepélyes átadása a III. Számú Általános Iskolához kapcsolódó intézményként.
 • 1989. május 14-én:
  A Német Nemzetiségi Klub fennállásának 10 éves jubileumát városi rendezvény keretében ünnepelték.
 • 1989. szeptemberében:
  Befejezõdött a katolikus templom rekonstrukciója.
 • 1989. október 7-én:
  Testvérvárosi okiratok aláírása Bonyhádon a III. Sz. Általános Iskola tornatermében.
 • 1989. novemberében:
  A II. Sz. Általános Iskola október közepén két tanteremmel bõvült.
 • 1994. május 8-án:
  Országgyûlési Képviselõválasztások I. fordulója.
 • 1994. május 29-én:
  Parlamenti választások II. fordulója.
 • 1994-tõl:
  A cipõgyár külföldi tulajdonú Kft-vé alakul.
 • 1994. augusztus 20-án:
  Perczel-díjas: Solymár Imre.