Adatvédelmi nyilatkozat

 1. A szerzõdés tárgya

  A jelen szerzõdés (Szerzõdés) a volgysegportal.hu weboldal (továbbiakban Weboldal) használatára vonatkozó feltételeket tartalmazza.

 2. Szerzõdõ felek

  Jelen szerzõdés a Weboldal és az oldalt látogató felhasználó (továbbiakban Felhasználó) között jön létre a weboldal felhasználásának feltételeirõl.

 3. A szerzõdés hatálya

  Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével elfogadja a jelen Szerzõdés feltételeit. Amennyiben Felhasználó a Szerzõdés rendelkezéseibe ütközõen vagy egyébként visszaélésszerûen használja a szolgáltatást, a Weboldal üzemeltetõi fenntartják maguknak a jogot a Felhasználó hozzáférési jogainak felfüggesztésére, megszüntetésére, továbbá felhasználói adatainak és az általa közzé, vagy elérhetõvé tett tartalmak elõzetes értesítés nélküli törlésére.

 4. Adatvédelem

  • Személyes adatok kezelése

   A Weboldalon található tartalomnak két része van. A Weboldal nagyobb részét a Felhasználó ingyenesen látogathatja, bármilyen személyes adat megadása nélkül. A Weboldal meghatározott részeihez való hozzáférés regisztrációhoz kötött. A Felhasználónak a regisztráció során olyan információkat kell megadnia, melyek személyes adatoknak minõsülnek. A Weboldal üzemeltetõi, mint adatkezelõk, a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény elõírásait maradéktalanul betartva kezelik és tartják nyilván a Felhasználói adatokat.

   A regisztráció során tudomására jutott személyes adatokat a Weboldal üzemeltetõi nem teszik – a Felhasználó jóváhagyása nélkül – harmadik fél számára hozzáférhetõvé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit. A Felhasználó által ezen szolgáltatás igénybevétele során az interneten közzétett adatokért a Weboldal üzemeltetõi semmiféle felelõsséget nem vállalnak.

   Amennyiben a Weboldal üzemeltetõinek a szolgáltatás-kínálat bõvítése ezt szükségessé teszi, tájékoztató anyagokat küldenek ki a Felhasználónak. Minden ilyen esetben a Felhasználót elõzetesen tájékoztatják arról, hogy milyen jellegû és mennyiségû küldeményre számíthat, amennyiben az adott szolgáltatást igénybe kívánja venni.

   Felhasználó a regisztráció során személyes adatainak megadásával kijelenti, hogy igénybe kívánja venni a Weboldal üzemeltetõi által nyújtott ingyenes hírlevél-küldõ szolgáltatást és hozzájárul a Weboldal üzemeltetõi, és a velük bármilyen jellegû kapcsolatban álló szervezetek, vagy személyek reklámanyagainak fogadásához.

  • IT biztonság

   A Weboldal üzemeltetõi és a szervereit üzemeltetõ internet szolgáltató egyaránt törekszenek arra, hogy a Weboldal üzemeltetõinek internetes oldalai technikai szempontból biztonságosan mûködjenek. Ugyanakkor az Internet mint technológia alapvetõen információk megosztását szolgálja, így az azon közzétett adatok biztonságát a szolgáltatók nem tudják garantálni. Ezért a Weboldal üzemeltetõi felhívják Felhasználóik figyelmét, hogy kizárólag olyan adatokat tegyenek közzé saját magukról, amelyek bûncselekmény során történõ kikerülése nem okoz nekik anyagi kárt. Ilyen esetben ugyanis a Weboldal üzemeltetõinek nem áll módjukban anyagi felelõsséget vállalni a Felhasználói adatokért.

  • Cookie-k

   A Weboldal és harmadik felek egyes, a Weboldallal kapcsolatos szolgáltatásai egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyezhetnek el és olvashatnak le a Felhasználók számítógépén, vagy web beacon-t használhatnak a Weboldalon keresztül információ gyûjtésére. A cookie-k kisméretû programok, amelyeket kizárólag a Felhasználók azonosításának megkönnyítésének és a Weboldal személyre szabhatóságának érdekeit szolgálják, más célra a Weboldal üzemeltetõi nem veszik õket igénybe. A cookie-fogadás Felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya, azonban elõfordulhat, hogy bizonyos oldalak nem jelennek meg tökéletesen vagy bizonyos regisztrációhoz kötött funkciókhoz nincs jogosultsága így a Felhasználónak.

  • Statisztikai célú adatgyûjtés a Felhasználói aktivitásról

   A Weboldal üzemeltetõinek szerverei automatikusan regisztrálják a Felhasználók IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészõprogram típusát és más információkat. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítják a Weboldal üzemeltetõi, szolgáltatásai esetleges hibáinak kijavítása, minõségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Ezen adatokat a Felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsolja össze.

  • Jogsértés és jogorvoslat

   A Felhasználónak joga van tájékoztatást kérni a Weboldal üzemeltetõitõl adatai kezelésével kapcsolatban, valamint hogy jelezze a Weboldal üzemeltetõi felé, ha adatainak kezelése jogsértõ bármilyen formában. A Felhasználónak lehetõsége van arra is, hogy jogsérelem vagy annak gyanúja esetén panaszával az adatvédelmi biztoshoz forduljon.

   A Felhasználó köteles saját személyes adatait megadni a regisztráció során. Amennyiben a Felhasználó harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Weboldal üzemeltetõi jogosultak a Felhasználóval szembeni kártérítésre. A Weboldal üzemeltetõi ilyen esetben minden tõlük telhetõ segítséget megadnak az eljáró hatóságoknak a jogsértõ személy személyazonosságának megállapítása céljából.

   A Weboldalt a Weboldal üzemeltetõi megbízásából moderátorok felügyelik; a moderálás célja a kulturált hangnem és a szolgáltatás zavartalan mûködésének biztosítása. A moderátorok jogosultak egyes témák, illetve egyes hozzászólások törlésére, felhasználók felfüggesztésére és törlésére, ugyanakkor munkájukat eseti jelleggel, a kizárólagosság igénye nélkül végzik. A Weboldal üzemeltetõi nem vállalnak felelõsséget a moderálás elégtelenségébõl adódó kárért vagy kényelmetlenségért. A törlések során a moderátorok nem jogi fórumként járnak el, de amennyiben olyan hozzászólással vagy tartalommal találkoznak, amely feltehetõen jogsértõ, azt jogosultak elõzetes értesítés nélkül eltávolítani.

  • Szerzõi jogok

   A Felhasználók által feltöltött adatok tartalmát a Weboldal üzemeltetõi nem ellenõrzik, így ezekért nem vállalnak felelõsséget. Amennyiben a Weboldal üzemeltetõinek tudomására jut, hogy a Felhasználók által a Weboldalra feltöltött bejegyzések, vélemények vagy file-ok harmadik fél személyiségi vagy szerzõi jogait sértik, ezeket azonnal eltávolítják és a tartalom elhelyezõjétõl kára megtérítését követelheti.

   A Felhasználók elfogadják, hogy a Weboldalra feltöltött tartalmakat és file-okat a Weboldal üzemeltetõi és egyéb, a Weboldal üzemeltetõinek érdekeltségébe tartozó nyomtatott vagy egyéb online kiadványokban felhasználhatják.

   A Weboldalon található szerkesztõségi tartalom a Weboldal üzemeltetõinek szellemi tulajdonát képezi és a Weboldal üzemeltetõi elõzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel. A Weboldal egyes részeit Felhasználó kizárólag saját felhasználás céljából a merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a tartalom terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történõ tárolására, letölthetõvé tételére, kereskedelmi forgalomba történõ hozatalára. Felhasználó nem jogosult továbbá a lementett Weboldalról a jelen Jogi közleményekre és adatvédelmi politikára utaló link eltávolítására. A fentiektõl eltérni csak a Weboldal üzemeltetõivel kötött írásbeli szerzõdés alapján és kizárólag a Weboldal üzemeltetõivel szerzõdõ fél jogosult. Ezen feltételek megsértése esetén a Weboldal üzemeltetõi a jogsértéssel való felhagyást és káruknak megtérítését követelhetik.

   A nyilvános kommunikációs csatornákon megjelenõ hozzászólásokra a nyilvános közlésekre érvényes jogszabályok az irányadóak (1986. évi II. törvény, 1978. évi IV. törvény).

   A volgysegportal.hu domain a Weboldal üzemeltetõinek javára bejegyzett domain név. Ezen jogvédett név vagy a hozzájuk a megtévesztésig hasonló nevek illetve kifejezések harmadik személyek által történõ bármilyen használata a Weboldal üzemeltetõinek jogait sérti, melynek elhárítása és kárának megtérítése érdekében a Weboldal üzemeltetõi jogosultak minden szükséges jogi lépést megtenni.

 5. Felelõsség kizárás

  Az oldalon megjelent hirdetések tartalmáért a Weboldal üzemeltetõi nem vállalnak felelõsséget. Az elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik a Weboldal üzemeltetõinek véleményét. A hirdetések közzétételekor a Weboldal üzemeltetõi teljes mértékben a gazdasági reklámtevékenységrõl szóló 1997. évi LVIII. törvény rendelkezései szerint járnak el.

  A Weboldalak tartalma kizárólag tájékoztató jellegû. A tartalom pontosságának, teljességének esetleges hiányából eredõ közvetlen vagy közvetett károkért a Weboldal üzemeltetõi nem vállalnak felelõsséget.

  A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben a Weboldal üzemeltetõi tudomást szereznek arról, hogy az általuk linkelt oldal vagy a linkelés más személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítják a Weboldalról. Ezen felül a Weboldal üzemeltetõi az általuk használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelõsséget  nem vállalnak.

 6. A Jogi Közlemények és az Adatvédelmi Politika módosításai

  Amennyiben jelen dokumentumot a Weboldal üzemeltetõi a jövõben módosítanák, a változásokat a Weboldalon megfelelõen közzéteszik és a módosításra a Weboldal látogatóinak figyelmét felhívják (lásd: "Utolsó frissítés dátuma").

Utolsó frissítés ( 2008. december 4. )